Archiwum roku: R


Prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego

Na łamach niniejszego wpisu chciałbym krótko odnieść się do kwestii dopuszczalności prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego. Co do zasady zasiłek macierzyński jako świadczenie z ubezpieczenia społecznego przysługuje m.in. w przypadku urodzenia się dziecka w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego (tj. zgodnie z art. 180. § 1 Kodeksu […]


Wniesienie opłaty od apelacji na rachunek Sądu II instancji

O ile strona nie jest zwolniona od kosztów sądowych, wnosząc apelację od wyroku bądź postanowienia w postępowaniu nieprocesowym rozstrzygającego co do istoty sprawy, musi wnieść opłatę, od powołanego środka zaskarżenia. Sposób uiszczenia opłaty został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych […]


Spółka z o.o. spółka komandytowa – zmiana komplementariusza który jest w upadłości

Spółka komandytowa, w której komplementariuszem jest spółka z o.o. jest dość „popularną” formą prowadzenia działalności gospodarczej. Obok pewnych możliwości podatkowych, związanych z rozliczaniem podatku dochodowego, zapewnia ona niejako „kaskadową” ochronę głównej spółki osobowej. Może się jednak zdarzyć, iż w stosunku do spółki z o.o. ogłoszona zostanie upadłość likwidacyjna (np. aby […]


„Ratowanie” posiedzenia wnioskiem o zabezpieczenie dowodu

Pierwszy wpis w niniejszym blogu będzie skromny, a odnosić się będzie do bardzo ciekawej praktyki Sądów odnośnie dokonania zabezpieczenia dowodu. Otóż-sytuacja z życia wzięta- z pewnością doświadczył jej każdy z nas. Stawiamy się na posiedzeniu Sądu, na którym ma zostać przeprowadzony dowód z osobowych źródeł dowodowych. Stawiła się również strona […]