Jakub Pitera


Zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego po 1 stycznia 2016r.– wzmocnienie zasady mediacji stron postępowania

Na łamach niniejszego wpisu chciałbym krótko odnieść się do kwestii zmian procedury cywilnej obowiązujących od 1 stycznia 2016r. w przedmiocie wzmocnienia mediacji i koncyliacyjnych sposobów zakończenia sporów sądowych. Omawiane zmiany wprowadzone zostały przepisami ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod […]


Przerwanie biegu przedawnienia kolejnym odwołaniem od decyzji ubezpieczyciela na podstawie art. 819 § 4 KC

Na łamach niniejszego wpisu chciałbym zastanowić się nad możliwością przerwania biegu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych (a mówiąc ściślej- roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia) kolejnym odwołaniem od pierwotnej decyzji (pisma) ubezpieczyciela w przedmiocie przyznania roszczeń bądź odmowy wypłaty odszkodowania.


Możliwość potrącenia odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez pracownika- kierowcę zawodowego z przysługującej mu diety.

Na łamach niniejszego wpisu chciałbym zastanowić się na dopuszczalnością potrącenia z diet przysługujących pracownikowi, który jest zawodowym kierowcą odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez tego pracownika. Zdarza się bowiem, iż pracownik ze swojej winy uszkodzi bądź pojazd bądź ładunek który przewozi.


Ważne zmiany w prawie spadkowym

W niniejszym wpisie chciałbym pokrótce odnieść się do zmian w prawie spadkowym jakie weszły w życie w dniu 18 października 2015 r. Najbardziej doniosła z wprowadzonych zmian to wprowadzenie zasady dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza jako domyślnej formy dziedziczenia w przypadku braku złożenia oświadczenia w terminie 6 miesięcy od dnia w […]


Poważne zmiany w prawie karnym od 1 lipca 2015r. – cz. 1 Rozszerzenie uprawnień Radcy Prawnego i kontradyktoryjność procesu.

Z dniem pierwszego 1 lipca 2015r. wejdą w życie bardzo poważne zmiany w zakresie prawa karnego – i to zarówno jeżeli chodzi o prawo materialne (m.in. zmiany w zakresie wymiaru kary, odejście od kar w zawieszeniu na rzecz np. kar grzywny, zmiany w zakresie środków zapobiegawczych i zabezpieczających) jak i […]


Części oryginalne czy zamienniki – odszkodowanie z OC sprawcy w świetle stanowiska Sądu Najwyższego w odpowiedzi na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych.

Na łamach niniejszego wpisu chciałbym zastanowić się nad problematyką stosowania części oryginalnych do naprawy pojazdu, którego to naprawa ma być finansowana z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia komunikacyjnego. Czy poszkodowany zawsze może żądać naprawy przy użyciu części oryginalnych? Czy ubezpieczyciele mogą żądać ustalenia wysokości odszkodowania w oparciu o ceny zamienników? Powołana […]


Stanowisko Sądu Najwyższego odnośnie wniosku Rzecznika Ubezpieczonych co do roszczeń zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej dochodzonych na podstawie art. 448 Kodeksu Cywilnego.

Ponieważ od jakiegoś czasu zapoznać można się z uzasadnieniem postanowienia III CZP 2/2014, w którym Skład 7 Sędziów Sądu Najwyższego odmówił podjęcia uchwały co do wniosku Rzecznika Ubezpieczonych, chciałbym króciutko przeanalizować ww. uzasadnienie. Ale po kolei…