Procedura cywilna


Rezygnacja jedynego członka zarządu spółki z.o.o.

W niniejszym wpisie przedstawię zagadnienie i problematykę związaną ze złożeniem oświadczenia o rezygnacji, przez jedynego członka zarządu. Już na początku podnieść należy, iż do czasu podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwały 7 sędziów sygn. III CZP 89/15 zagadnienie to pozostawało sporne w orzecznictwie, wykształciła się również różna praktyka w tym zakresie. […]


Brak podstaw do wydania Nakazu Zapłaty w Postępowaniu Nakazowym a brakująca opłata od pozwu.

W tym wpisie krótko przytoczona zostanie kwestia postępowania Sądu, w sprawie brakującej opłaty od pozwu, w przypadku braku stwierdzenia podstaw do wydania Nakazu Zapłaty w Postępowaniu Nakazowym. Oczywiście wpis ten opierać się będzie w dużej mierze na uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2016 r. Sygn. […]


Zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego po 1 stycznia 2016r.– wzmocnienie zasady mediacji stron postępowania

Na łamach niniejszego wpisu chciałbym krótko odnieść się do kwestii zmian procedury cywilnej obowiązujących od 1 stycznia 2016r. w przedmiocie wzmocnienia mediacji i koncyliacyjnych sposobów zakończenia sporów sądowych. Omawiane zmiany wprowadzone zostały przepisami ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod […]


Koszty zastępstwa procesowego wywołane zawezwaniem do próby ugodowej

Zawezwanie do próby ugodowej uregulowane w art. 184 Kodeksu Postępowania Cywilnego stanowi bardzo popularną instytucję prawa cywilnego, głównie ze względu na skutek o charakterze materialnoprawnym w postaci przerwania biegu przedawnienia. Korzystanie z powołanej instytucji procesowej ułatwia również relatywnie niska opłata w wysokości 40zł (art. 23 pkt 3 u.k.s.c.). Na łamach […]


Poszkodowani w związku z jednym wypadkiem komunikacyjnym – współuczestnictwo materialne czy formalne?

W niniejszym wpisie pragnę zastanowić się nad niejednoznaczną kwestią związaną z określaniem osób uprawnionych w związku z jednym wypadkiem komunikacyjnym jako współuczestników materialnych bądź współuczestników formalnych. Podkreślić należy, iż nie chciałbym tutaj rozdzielać zagadnienia na sprawy osób uprawnionych do roszczenia w związku z doznanym obrażeniami (tj. uprawnionych do roszczenia z […]


Wniesienie opłaty od apelacji na rachunek Sądu II instancji

O ile strona nie jest zwolniona od kosztów sądowych, wnosząc apelację od wyroku bądź postanowienia w postępowaniu nieprocesowym rozstrzygającego co do istoty sprawy, musi wnieść opłatę, od powołanego środka zaskarżenia. Sposób uiszczenia opłaty został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych […]