Archiwum dnia: 26 września, 2013


Wniesienie opłaty od apelacji na rachunek Sądu II instancji

O ile strona nie jest zwolniona od kosztów sądowych, wnosząc apelację od wyroku bądź postanowienia w postępowaniu nieprocesowym rozstrzygającego co do istoty sprawy, musi wnieść opłatę, od powołanego środka zaskarżenia. Sposób uiszczenia opłaty został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych […]